Algemene voorwaarden Groninger Marktendag

Aanmelden voor Groninger Marktendag
• Groninger Marktendag heeft verschillende markten. Afhankelijk van de markt waaraan u wilt deelnemen gaat het om een aanmeldformulier (Google docs), aanmelden via de website van een partner of door een mail te sturen naar de partners. Het aanmeldproces is ook in de vervolgstap anders per markt. Voor de ene markt vindt er een selectie plaats en voor de andere markt is de aanmelding ook gelijk definitief waarna ook gelijk de factuur volgt. Bij de markt waar een selectie plaatsvindt krijgt u een vervolgbericht waarna daarna de factuur volgt. De selectie wordt kenbaar gemaakt nadat de inschrijfdatum is verstreken. Bij selectie ontvangt u een bevestiging per email. Pas nadat de factuur is voldaan bent u verzekerd van uw plek.

• Is een markt vol? Dan krijgt u een afwijzing en wordt u geplaatst op de wachtlijst.

• De organisatie van Groninger Marktendag is niet aansprakelijk indien er een verkeerde reservering wordt doorgegeven van kraam of grondplek.

• Tijdens de aanmelding kun je eventuele wensen doorgeven, de organisatie van Groninger Marktendag zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden.

Betalen deelname Groninger Marktendag

Per bank, betaling uiterlijk 4 werkdagen voorafgaand aan de markt. Bedrag niet voldaan? Dan heeft u geen toegang tot het marktterrein. Tenzij u de garantie wilt van een (sta)plek. Dan adviseren we u het factuurbedrag zo snel mogelijk te voldoen.

Afmelden Groninger Marktendag (bij overmacht)
• Mocht u verhinderd zijn, meld u dan af per e-mail. Bij tijdige afmelding, uiterlijk 2 weken van tevoren, zullen we het reeds betaalde bedrag terugstorten met aftrek van €15,- administratiekosten.

• Bij latere afmelding, korter dan 2 weken van tevoren, zullen we geen geld retourneren.

Standplaaats
• Het product of de dienst waarmee u zich inschrijft, moet gelijk zijn aan datgene wat upresenteert tijdens Groninger Marktendag

• U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw kraam weer- en windproof te maken.

• Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen. Eventuele ontstaneschade is voor eigen risico

• U bent zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van kwaliteit

Elektriciteit
• Mocht u gebruik willen maken van elektriciteit, dan dient u dit van tevoren op het• Aanmeldingsformulier (bij aanmelden voor de markt) te vermelden.

• Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van haspels en/ofgeschikte (verloop) stekkers.

• Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden, dan stelt deorganisatie van Groninger Marktendag zich niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of andere kosten.

Overige “spelregels”
• Groninger Marktendag is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De organisatie van Groninger Marktendag is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door de wederpartij, personeel, bezoekers of door diefstal of vernieling door derden. U neemt op eigen risico deel aan het evenement.

• Groninger Marktendag kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.

• Bij algehele afgelasting van het evenement wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemer 50% restitutie van het inschrijfgeld.

• Mocht het voorkomen dat er op Groninger Marktendag een situatie voordoet die niet staat omschreven in de algemene voorwaarden, dan is de uitspraak van de organisatie bindend.

• Indeling en toewijzing wordt bepaald door Groninger Marktendag, waar de organisatie uiteraard wel rekening houdt met wensen en spreiding van het aanbod op het evenemententerrein• Groninger Marktendag en partners mogen deelnemers weren op basis van aanbod. Daarnaast moeten de deelnemers zich ook houden aan het assortiment wat op voorhand wordt doorgenomen en waar toestemming voor wordt verleend.

• Organisatie & partners, verkeersregelaars, EHBO, gemeente, brandweer en overige hulpverleningsdiensten stellen vooraf regels op waar deelnemers en bezoekers zich aan moeten houden

• Deelnemers dienen op tijd aanwezig te zijn en ook pas te starten met afbouw nadat het evenement is afgelopen. Hanteer dus de markttijden.

• Het marktterrein wordt schoon opgeleverd en de organisatie van Groninger Marktendag wil het terrein ook graag weer schoon opleveren. Laat de standplaats schoon achter en neem afval en overtollige goederen mee naar huis.

• Verkoop van eten en drinken en verspreiden van folders en flyers is niet toegestaan zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie

• Honden zijn toegestaan, mits aan de lijn

• Groninger Marktendag heeft het recht om de algemene voorwaarden zonder aankondiging aan te passen of onderdelen toe te voegen

Disclaimer voor groningermarktendag.nl

Paul van Put Events (Kamer van Koophandel: 1142533), hierna te noemen Groninger Marktendag, verleent u hierbij toegang tot https://groningermarktendag.nl en nodigt u uit de website te bekijken.

Door het bekijken van de Website en het gebruiken van de informatie die middels de Website wordt getoond, bent u een gebruiker van de Website en stemt u in met deze voorwaarden.

Alle gegevens op deze website zijn puur bedoeld ter algemene informatie en hier kunnen geen rechten uit ontleend worden. Groninger Marktendag heeft het recht de gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Groninger Marktendag is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassingen van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Groninger Marktendag draagt uiterste zorg voor het juist samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van de Website. Groninger Marktendagen staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. Aan deze website kunt u geen enkele rechten ontlenen.

Groninger Marktendag is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit het gebruik van de website of het niet kunnen bereiken van de website.

Op deelname aan de Groninger Marktendag zijn de Algemene Voorwaarden van Groninger Marktendag van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Groninger Marktendag. https://groningermarktendag.nl

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Groninger Marktendagen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Groninger Marktendag oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het mailadres. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Groninger Marktendag nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten / Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten met betrekking tot de informatie die gepresenteerd wordt op de Website worden voorbehouden. Voor gebruikers van de Website is het niet toegestaan om de informatie voor eigen gebruik over te nemen, op enige wijze openbaar maken, gedeeltelijk noch als geheel, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen, zonder vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Groninger Marktendag, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De intellectuele eigendomsrechten van alle informatie op de Website liggen bij Groninger Marktendag of licentiegevers. Door verstrekken van informatie verkrijgt Groninger Marktendag een onbeperkt, niet-exclusieve, mondiale en kosteloze licentie om de verkregen informatie te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken met betrekking tot bezoek en/of deelname aan Groninger Marktendag. Tevens is Groninger Marktendag met deze licentie bevoegd om de informatie aan derden te verstrekken en derden deze bestanden te laten verveelvoudigen.

Met het bezoeken van de Website aanvaardt en erkent u de mogelijkheid van gebruik van de door u geplaatste informatie door overige bezoekers. Groninger Marktendag is nimmer aansprakelijk voor naleving door overige gebruikers van uw rechten en Groninger Marktendag is nimmer aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit. Met het plaatsen van informatie op deze website, staat u in voor de door u verstrekte informatie, bent u de volledige rechthebbende van deze informatie en bent u bevoegd de hiervoor genoemde verstrekking te verlenen.Het is niet toegestaan de rechten van derde te schenden. Indien iemand van mening is dat er sprake is van een inbreuk, dan kan deze dat melden op het onderstaande emailadres.  Derde(n):Indien u via een link of anderzijds via deze website een website van derden raadpleegt, wijst Groninger Marktendag u erop dat deze informatie wordt verstrekt aan de derde partij. Groninger Marktendag is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van enige websites van derden dan wel inhoud van deze website afkomstig van derden. Het linken of koppelen naar deze websites en de inhoud hiervan houdt geen bekrachtiging daarvan in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van websites van derden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op de rechten van deze derde opleveren, waaronder deze van intellectueel eigendom en privacy.

Ontzegging:
Groninger Marktendag is bevoegd eenieder de toegang tot de Website te ontzeggen, en indien nodig het gebruik van de Website gedeeltelijk, al dan niet in het geheel te beperken. Groninger Marktendag heeft tevens het recht iedere toegang tot de Website te monitoren.

Vrijwaring:
Indien Groninger Marktendag, of werknemers, leveranciers, partners, licentiehouders of de auteur van deze disclaimer gerechtelijk of buitengerechtelijk wordt aangesproken door derden wegens of ten gevolge van uw gebruik van de Website, de door u geplaatste informatie, dan wel de door u verstrekte licentie, vrijwaart u reeds nu en op eerste verzoek Groninger Marktendag of de partner.

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze disclaimer of website kunt u zich wenden tot de organisatie, te bereiken op: info@groningermarktendag.nl  

© 2024, Groninger Marktendag, Groningen.Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.